Проекти

Практични финанси

Практични финанси

Нашите бъдещи финансови решения.

Научи повече
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

Научи повече

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - 2021/2022 учебна година

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката. Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи.

Научи повече

Образование за утрешния ден

ПГПТ участва по Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Научи повече
Ученически практики фаза 1

Ученически практики фаза 1

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“

Научи повече