Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

Групи за учебна година 2018 / 2019г.

Български език и литература

Български език и литература - втори гимназиален етап

Математика

 

През учебната 2019/2020г. в ПГПТ са сформиране следните групи:

Група по Български език и литература с ръководител Марияна Генчева
Група по Математика с ръководител Иван Иванов
Група по Немски език с ръководител Стефка Ганчева

Към края на месец декември има издадени 16 удостоверения.