Ученически практики 2

Ученически практики 2

Ученически практики 2

Професионална  гимназия по промишлени технологии Пазарджик е одобрена от МОН да изпълнява проект "Ученически практики – 2" през учебната 2022-23 година. Проектът  подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда на ученици, обучаващи се  по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2. Включването ни в този проект, което ще допринесе за намаляване на дела на отпадащите от нашето училище, ще  предостави съответните умения, които могат да помогнат младите хора за работа в реална среда и ще ги подготви  да се справят с предизвикателствата на променящия се трудов пазар.

Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
 

Продължителността на проекта за ПГ по ПТ е до 02.06.2023 год.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между  ПГ по ПТ и фирмите работодатели за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището и бизнеса чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение ..

Финансиране на проекта.

Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
 

Реализация на проекта

В проекта ще участват 20 ученици от ПГ по ПТ, навършили 16 години и обучаващи се в спец. Топлотехника и  спец. Автоматизирани системи. За провеждане на допълнителната практика в реална работна среда са подписани договори с 3-ма работодатели, обучаващи учениците – „ЕС -3” ООД, „Г.К. Климатизация” ЕООД и „Радко Чолаков- Фриго” – ЕООД. Осигурени са 5 наставници от фирмите и 3-ма наблюдаващи учители от професионалната гимназия. Разработени са съвместни програми за провеждане на практиката и са утвърдени от директора графици за работа.

При успешно завършване учениците ще получат удостоверения  .

Проектът за ПГ по ПТ стартира на 06.02.2023 год. Осигурено е заплащане на учениците, наставниците и учителите от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ при спазване на Указанията за изпълнение на дейностите по проекта.

.

https://upraktiki.mon.bg/img/logo-opnoir.jpg

© 2023 МОН

Ученически практики 2

Информация в електронна медия "Виделина" - Пазарджик